Felicitats als guanyadors!!

Ot Prefemonte- Guanyador primer cicle

 

Marina Masero i Miguel Font- Guanyadors de segon cicle

 

Manuel Beltran- Guanyador comunitat educativa

Selecció de les obres presentades al concurs aquí

WhatsApp Image 2020-11-17 at 21.33.46.jp

Gràcies a tots els que heu participat al concurs fotogràfic!!Se celebrarà el lliurament de premis al pati del centre.

Dimecres 10 de febrer a les 11.40 hores

Hi assistiran alumnes, i professors o membres de la comunitat educativa premiats, representant/s de l'AFA, Ferran Vives (coordinador del concurs), un alumne/a del consell escolar i un membre de l'equip directiu.

1R CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL SUI

 

B A S E S     C O N V O C AT Ò R I A

 

 

 

 

 O B J EC T I U  

1. L’ objectiu del concurs és fomentar la creativitat, l'expressió i incrementar l'interès per la fotografia entre els i les joves del centre.

 

 QU I   P O T   P A R TI C I P A R ? 

1. Pot participar tot l’alumnat del centre de qualsevol edat, així com el professorat i els membres de la comunitat educativa (familiars directes).

 T E M À T IC A 

1. El tema a tractar en les fotografies, serà el moviment. La fotografia ha de ser original i no pot haver-se presentat a un altre concurs.

 PREMI 

 1. Es farà una selecció de les obres més destacades i se’n farà una exposició al centre.

 2. Es determinaran tres categories:

  1. Alumnat primer cicle.

  2. Alumnat segon cicle i batxillerat.

  3. Professorat i membres de la comunitat educativa.

 3. En cada categoria hi haurà una obra premiada. Aquest premi serà l’impressió en Giclée de la fotografia.

 4. A més a més, es donaran un joc de lents fotogràfiques per dispositius mòbils a l’obra premiada dins la categoria de l’alumnat de primer cicle i l’alumnat de segon cicle.

 C ON D I C I ON S 

 1. L’obra presentada ha de ser inèdita.

 2. Els drets d’imatge i reproducció de les obres premiades passaran a ser del centre IES EL

  SUI, sempre hi quan no hi hagi una voluntat recaptatoria.

 C O M   S ’ H A   D E   P R E S E N T A R   L ’ OB R A ? 

 1. S’ha de presentar una composició de tres fotografies dins d’un mateix DIN A3. L’objectiu serà representar el moviment.

 2. La composició final s’ha de lliurar en format PDF. (Es permet l’ús de retoc digital).

 3. Les fotografies poden ser en blanc o negre o color.

 4. Es pot presentar un màxim d’una obra per persona.

 5. Les fotografies s'hauran de presentar exclusivament via formulari google.

 Q U È   E S   V A LO R A R À ? 

 

 1. Originalitat, composició i qualitat de la imatge.

 2. Dificultat i tècnica emprada.

 3. Singularitat de la imatge.

 J U RA T  

 1. El jurat estarà conformat per un membre de l’AFA del centre, un membre del departament d’expressió, Tess Hill, i tres membres del professorat, Concha Jurado, Pep Ignacio i Empar Simó.

 2. La decisió del jurat es farà públic i es notificarà per correu electrònic als guanyadors. Els resultats es publicaran posteriorment als portals municipals respectius. El jurat es reserva la facultat de declarar premis deserts si considera que la qualitat dels treballs no arriba al mínim exigible. El jurat, format a l'efecte, podrà introduir, si ho creu necessari, les modificacions que estimi convenients per al bon funcionament del concurs. La seva decisió serà inapel·lable i es farà públic en un acte de lliurament de premis. Els resultats es publicaran posteriorment els webs municipals respectives. El jurat podrà declarar els premis deserts.

 

 PA R TI C I P A C I Ó 

1. La participació en aquest concurs fotogràfic pressuposa l'acceptació d'aquestes bases.

 L L IU R A M E N T 

 

 1. El termini per lliurar les obres serà fins al 20/12/2020.

 2. Seran acceptades totes les obres enviades al formulari de google dins les dates d’entrega

  establertes.

 3. Es podrà presentar un màxim d’una obra per persona.

 4. El lliurament de les obres es farà aquí

EXEMPLE COMPOSICIÓ DIN A3

    M O L T A   S O R T ! !! !